گمان نکنیداسلام در همین ظواهری که بلد هستیم خلاصه می شوداگر اینطور فکر کردیم، فریب خورده ایماسلام دین عظیمی است و به تناسب ظرفیت و فهم افراد، دارای مراتب و کلاس های زیادی استحضرت امیرالمومنین علیه السلام شاگردان مختلفی داشتند؛ به تعبیر بنده، بعضی اهل سر و از شاگردان نیمه شب حضرت بودندحضرت در نیمه های شب جناب کمیل را به صحرا می‌برند وبه سینه ی مبارکشان اشاره می کنند و می ‌فرمایندکمیل! این‌جا علم فراوان است، اگر حاملی پیدا بکنم.” یعنی چه؟! ایا مقصود شکیّات واحکام نماز بود؟ آیا مقصود مبطلات روزه بوده است!؟ نمی‌خواهیم ، خدای نکرده، احکام را بی‌اهمّیّت جلوه دهیم، آنها هم از اسلام و بسیار مهم است و آنچه را بدان مبتلا می شویم، واجب است یاد بگیریممی‌خواهم بگویم مقصود حضرت این‌ امور نبوده است

 

معارف اسلام بسیار عمیق استاگر اسلام فقط در همین ظواهری که ما بلد هستیم خلاصه می شد، امام حسین علیه السلام در راه آن به شهادت نمی رسیدمعارف اسلام بالاتر از این‌ها است و باید ازخداوندبخواهیم که به آنها محرم شویم.