همه مراجع: اگر باعث جلب توجه نامحرم شود، جایز نیست.[۱]

 

 

پی نوشت


[۱] – خامنه ای، استفتاء، س ۶۶۷؛ مکارم، استفتاءات، ج۱، س۷۹۷؛ تبریزی، استفتاءات، س۱۶۱۶؛ نوری، استفتاءات، ج۱، س۱۰۳۳؛ دفتر: وحید، صافی، بهجت، امام و فاضل.