اوّلین گام این است که محیط باید عاری از پرخاشگریو عصبانیت ها باشد؛ لذا پدر و مادر باید خودرا اصلاح کنند و برای اصلاح کردن خودشان اوّل باید مشکل را واکاوی کنند. اگر والدین توانستند خود به ریشه ی مشکلات برسند، چه بهتر؛ امّا اگر نتوانستند، حتماً باید به یک مشاور مراجعه کنند.