همه مراجع: برگزارى این نوع مراسم، اگر توام با معصیت و یا هتک حرمت حضرت سیدالشهد (علیه السلام)  نباشد، اشکال ندارد؛ ولى در آن هیچ نوع برکتى نیست و سزاوار است که مسلمانان غیرتمند سعى کنند این گونه مراسم را در ماه هاى دیگر و ایام متناسب با خود برگزار کنند.

منابع

۱ – قرآن کریم.

۲ – نهج البلاغه.

۳ – آبزیک مایل، روان شناسى شادى، ترجمه مهرداد فیروز بخت، خشایار بیگى، بدر ۱۳۷۵٫

۴ – آلن دونیواتا، تأملى در مبانى دموکراسى، ترجمه بزرگ نادرزاد.

۵ – آیتى، محمد ابراهیم، بررسى تاریخ عاشورا، تهران کتابخانه صدوق، چاپ دوم، ۱۳۴۷ ش.

۶ – ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه، مصر، دار احیاءالکتب العربیه، ۱۹۶۱ م.

۷ – ابن اثیر، ابى الحسن على بن ابى الکرام ،الکامل فى التاریخ.

۸ – ابن اعثم کوفى، الفتوح.

۹ – ابن جوزى، سبط، تذکره الخواص.

۱۰ – ابن خلدون، العبر و دیوان المبتداء و الخبر (مقدمه).

۱۱ – ابن عبدربه، العقد الفرید.

۱۲ – ابن مسکویه، تجارب الامم.

۱۳ – ابن هشام، السیره النبویه، بیروت، دارالقلم.

۱۴ – ابوالحسنى، على، سیاه پوشى در سوگ ائمه نور، قم، ناشر مؤلف، چاپ اول، بهار۱۳۷۵ش.

۱۵ – ابو جعفر طبرى، تاریخ الامم و الملوک، مکتبه ارومیه.

۱۶ – ابى مخنف، وقعه الطف.

۱۷ – اصفهانى، ابوالفرج، مقاتل الطالبیین.

۱۸ – افتخار زاده، محمود رضا، شعوبیه ناسیونالیسم ایران.

۱۹ – اکبرزاده، على، رنگ و تربیت محمدى، ۱۳۷۴، بى جا.

۲۰ – الطبرسى، فضل بن الحسن ابن على، مجمع البیان فى تفسیرالقرآن، بیروت، دارالمعرفه، ۱۴۰۶ه.

۲۱ – العاملى، الحر، وسائل الشیعه، تحقیق عبدالرحیم ربانى شیرازى، دار احیاء التراث العربى، چاپ پنجم، ۱۴۰۳ ق، ۱۹۸۳٫

۲۲ – قمى، شیخ عباس، سفینه البحار.

۲۳ – امام خمینى، روح اللّه ، صحیفه نور، ج ۱۳٫

۲۴ – امام خمینى رحمه الله، روح اللّه ، ولایت فقیه، نشر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى رحمه الله، ۱۳۷۷٫

۲۵ – امین عاملى، سید محسن، امام حسن و امام حسین (علیه السلام) ، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ پنجم، پاییز ۱۳۶۵ ش.

۲۶ – امین عاملى، سیدمحسن، لواعج الاشجان فى مقتل الحسین (علیه السلام) .

۲۷ – امینى، محمدامین، مع الرکب الحسینى فى الشام و منه الى المدینه المنوره.

۲۸ – انصاریان، حسین، عرفان اسلامى، تهران، دفتر تبلیغات اسلامى، چاپ اول، بى تا.

۲۹ – بازرگان، مهدى، آخرت و خدا هدف بعثت، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگى رسا، ۱۳۷۷٫

۳۰ – بحرانى، ابن شعبه، تحف العقول.

۳۱ – برقى، احمد، محاسن برقى.

۳۲ – پلاچیک روبرت، هیجانها، ترجمه محمود رمضان زاده، آستان قدس رضوى ۱۳۷۱٫

۳۳ – ابن عساکر، ابوالقاسم على بن حسن، تاریخ دمشق.

۳۴ – الطبرى، محمد بن جریر، تاریخ الامم و الملوک.

۳۵ – الیعقوبى، احمد بن محمد بن واضع، تاریخ یعقوبى، بیروت، دارصادر.

۳۶ – تاریخ قم.

۳۷ – تاریخ گیلان و دیلمستان، ص ۲۲۳٫

۳۸ – ابى مخنف، مقتل الحسین (علیه السلام)، تحقیق: یوسفى غروى، محمد هادى، ترجمه جواد سلیمانى، انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، ۱۳۷۷٫

۳۹ – تذکره الفقهاء.

۴۰ – جعفریان، رسول، مقالات تاریخى، قم، دفتر نشر الهادى، چاپ اول، زمستان ۱۳۷۵ ش.

۴۱ – جعفرى، محمد تقى، تفسیر و نقد و تحلیل مثنوى، تهران، انتشارات اسلامى، ۱۳۵۰ ش.

۴۲ – ج مورى، ادوارد، انگیزش و هیجان، ترجمه براهنى محمدتقى، شرکت سهامى چهر ۱۳۶۳٫

۴۳ – حسن، رحیم پور ازغدى، حسین، عقل سرخ، تهران، سروش، چاپ سوم، شهریور ۱۳۸۱ش.

۴۴ – حمدان، نذیر، الضوء و اللدن فى القرآن الکریم، دار ابن کثیر، بیروت، ۲۰۰۲٫

۴۵ – حموى، یاقوت، معجم البلدان.

۴۶ – خامنه اى، على، اجوبه الاستفتائات، تهران، الهدى، ۱۳۸۱٫

۴۷ – خسروى، زهره، روان درمانى داغدیدگى، انتشارات نقش هستى، ۱۳۷۴٫

۴۸ – امام خمینى، روح الله، التحریرالوسیله، تهران، المکتبه العلمیه الاسلامیه.

۴۹ – خوارزمى، خطیب، مقتل الحسین (علیه السلام) ، ج ۲، قم منشورات المفید.

۵۰ – خویى، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ، ج ۱ و ج ۱۳٫

۵۱ – دادستان، پریرخ، روان شناسى مرضى، انتشارات سمت ۱۳۷۶٫

۵۲ – دربندى، ملاآقا، اکسیر العبادات فى اسرار الشهادات.

۵۳ – دینورى، ابن قتیبه، الامامه و السیاسه.

۵۴ – دینورى، احمد بن داوود، الاخبار الطوال.

۵۵ – شهریار، سیدمحمدحسین، دیوان اشعار، انتشارات زرین و نگاه، چاپ هفتم، ۱۳۷۱٫

۵۶ – رادفر، ابوالقاسم، چند مرثیه از شاعران پارسى گو، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول ۱۳۶۵٫

۵۷ – ربانى خلخالى، على، چهره درخشان حسین بن على (علیه السلام) ، انتشارات مکتب الحسین (علیه السلام) ، چاپ ۶، سال ۱۳۷۹ ش. قم.

۵۸ – زمخشرى، ابوالقاسم محمود بن عمر، ربیع الابرار و نصوص الاخبار، قم، رضى، ۱۳۶۹٫

۵۹ – رسولى محلاتى، سید هاشم، خلاصه تاریخ اسلام، انتشارات دفترنشر فرهنگ اسلامى ۱۳۷۲٫

۶۰ – رمضان زاده، محمود، هیجانها، انتشارات آستان قدس رضوى، ۱۳۷۱٫

۶۱ – روسو، ژان ژاک، قرارداد اجتماعى، ترجمه مرتضى کلانتریان.

۶۲ – زبیدى، محمدحسین، الحیاه الاجتماعیه و الاقتصادیه فى الکوفه.

۶۳ – ژاک شوالیه، ژان، آثار بزرگ سیاسى، ترجمه لیلا سازگار.

۶۴ – سبحانى، جعفر، فرازهایى از تاریخ پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله، تهران، نشر مشعر، چاپ هفتم، ۱۳۷۶٫

۶۵ – سخنان امام حسین (علیه السلام)  از مدینه تا کربلا.

۶۶ – سروش، محمد، مقاومت و مشروعیت، فصلنامه حکومت اسلامى، سال هفتم شماره سوم، پاییز ۱۳۸۱٫

۶۷ – سعادت پرور، على، فروغ شهادت، انتشارات پیام آزادى.

۶۸ – سیدبن طاووس، على بن موسى بن جعفر، اقبال الاعمال.

۶۹ – سیدبن طاووس، على بن موسى بن جعفر، اللهوف فى قتلى الطفوف، قم منشورات مکتبه الداورى.

۷۰ – سیوطى، عبدالرحمن، تاریخ الخلفاء.

۷۱ – شاپیرو، جان سالوین، لیبرالیسم، ترجمه محمد سعید حنائى کاشانى.

۷۲ – شجاعى، محمد، تجسم عمل و شفاعت، مقدمه و تدوین، محمدرضا کاشفى، تهران، مؤسسه فرهنگى دانش و اندیشه معاصر، چاپ اول، ۱۳۸۰ ش.

۷۳ – شجاعى، محمد، مقالات، تهران، سروش، چاپ دوم، ۱۳۷۲ ش، ج ۳٫

۷۴ – شریف القرشى، باقر، حیاه الامام الحسین (علیه السلام) .

۷۵ – شعارى نژاد، على اکبر، فرهنگ علوم رفتارى، امیرکبیر۱۳۶۴، ص ۴۲۵٫

۷۶ – شوشترى، شیخ جعفر، الخصائص الحسینیه، نجف، مطبعه الحیدریه، ۱۳۷۵ ق.

۷۷ – شهرستانى، سید صالح، تاریخ النیاحه الامام الشهید الحسین بن على (علیه السلام) ، تهران، چاپ اتحاد، ۱۳۹۳ ق.

۷۸ – شهیدى، سید جعفر، ترجمه نهج البلاغه، تهران، انتشارات آموزش انقلاب اسلامى، چاپ دوم، ۱۳۷۰ ش.

۷۹ – شهیدى، سید جعفر، قیام امام حسین (علیه السلام) ،تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، سال ۱۳۵۹ ش.

۸۰ – شیخ صدوق، امالى، بیروت، مؤسسه الوفاء، چاپ دوم، ۱۴۰۱ ق.

۸۱ – شیخ طوسى، محمد بن حسن، مصباح المتهجد.

۸۲ – شیخ مفید، محمد بن نعمان، الارشاد، ترجمه شیخ محمدباقر ساعدى خراسانى.

۸۳ – شیخ مفید، محمد بن نعمان، الجمل.

۸۴ – صدر، سید محمد باقر، منهاج الصالحین، ج۱٫

۸۵ – طبسى، نجم الدین، چرایى گریه و سوگوارى، تدوین محمدباقر پورامینى، قم، انتشارات دلیل ما، چاپ اول، پاییز ۱۳۸۰ ش.

۸۶ – ابن سعد، طبقات، ترجمه دکتر محمود مهدوى دامغانى، ج ۵، ص ۱۱۲٫

۸۷ – طریحى، المنتخب.

۸۸ – طریقه دار، ابوالفضل، شرع و شادى، حضور ۱۳۸۰٫

۸۹ – طهرانى، سیدمحمدحسین، رساله لب الالباب، انتشارات حکمت.

۹۰ – عالمى، محمد على، حسین، نفس مطمئنه، تهران انتشارات امیرى، چاپ اول، خرداد ۱۳۷۲ ش.

۹۱ – عزیزى تهرانى، اصغر، شرح زیارت عاشورا، دارالصادقین.

۹۲ – عزیزى، عباس، فضایل و سیره امام حسین، صلاه۱۳۸۱٫

۹۳ – فتّال نیشابورى، روضه الواعظین.

۹۴ – فلسفه سیاست، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى رحمه الله.

۹۵ – فوکو، میشل، ایرانى ها چه رؤیایى در سر دارند؟ ترجمه حسین معصومى همدانى.

۹۶ – قاضى طباطبایى، على، تحقیق درباره اولین اربعین حضرت سیدالشهداء.

۹۷ – قدردانى قراملکى، محمد حسن، سکولاریسم در مسیحیت و اسلام، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، ۱۳۷۹٫

۹۸ – قمى، شیخ عباس، مفاتیح الجنان.

۹۹ – قمى، شیخ عباس، منتهى الامال، ج۱، انتشارات هجرت، چاپ چهاردهم

۱۰۰ – قیام عاشورا در کلام و بیان امام خمینى رحمه الله، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، چاپ اول، ۱۳۷۳٫

۱۰۱ – کاشفى، محمدرضا، آیین مهرورزى، قم، دفتر تبلیغات اسلامى، چاپ سوم، ۱۳۷۸ ش.

۱۰۲ – کاشفى، محمدرضا، چشمه فیض و فلسفه سیاه پوشى، تهران، خیمه سیدالشهداء، محرم ۱۴۲۳ ق.

۱۰۳ – کاشفى، محمدرضا، دوست شناسى و دشمن شناسى در قرآن، تهران، کانون اندیشه جوان [در دست انتشار].

۱۰۴ – کلینى، محمد بن یعقوب، اصول کافى، ترجمه سیدجواد مصطفوى.

۱۰۵ – کلینى، محمد بن یعقوب، فروع کافى، دارالکتب الاسلامیه.

۱۰۶ – لطفى، محمد حسن، دوره آثار افلاطون، ج ۳٫

۱۰۷ – ماکس لوچه، ترجمه منیره روانى پور، ۱۳۶۸٫

۱۰۸ – مجلسى، محمد باقر، بحارالانوار.

۱۰۹ – مجله سیاست خارجى، سال هفتم، تابستان وپاییز ۱۳۷۲، شماره ۲ و ۳، ص ۴۳۰٫

۱۱۰ – محدثى، جواد، درسهایى از زیارات عاشورا، انتشارات دارالحدیث.

۱۱۱ – محدثى، جواد، فرهنگ عاشورا، نشر معروف، چاپ پنجم، اسفند ۱۳۸۰٫

۱۱۲ – محمدى رى شهرى، محمد، المحبه فى الکتاب والسنه، بیروت، دارالحدیث للطباعه والنشر، چاپ اول، ۱۴۲۱ ق، ۲۰۰۰ م.

۱۱۳ – محمدى رى شهرى، محمد، منتخب میزان الحکمه، تلخیص سید حمید حسینى، قم، دارالحدیث، چاپ اول، ۱۴۲۲ ق.

۱۱۴ – مسعودى، ابوالحسن، مروج الذهب، بیروت، دارالاندلس.

۱۱۵ – مصباح محمدتقى، آذرخشى دیگر از آسمان کربلا، انتشارات مؤسسه آموزش پژوهشى امام خمینى ۱۳۷۹٫

۱۱۶ – مصطفى آرنگ به نقل از اشک حسینى، سرمایه شیعه، ص ۶۶٫

۱۱۷ – مطهرى مرتضى، حماسه حسینى، انتشارات صدرا، ۱۳۶۷٫

۱۱۸ – معتمدى، غلام حسین، انسان و مرگ، نشر مرکز، ۱۳۷۲، ص ۲۱۹٫

۱۱۹ – مقرّم، عبدالرزاق، مقتل الحسین (علیه السلام) .

۱۲۰ – مقریزى، ابوالعباس احمد بن على، اتعاظ الحنفاء.

۱۲۱ – مقریزى، ابوالعباس احمد بن على، الخطط.

۱۲۲ – مکارم شیرازى، ناصر، استفتاآت جدید.

۱۲۳ – موسوعه کلمات الامام الحسین (علیه السلام) .

۱۲۴ – مولوى، جلال الدین محمد، مثنوى.

۱۲۵ – مهرآرا، على اکبر، زمینه روان شناسى اجتماعى، انتشارات مهرداد ۱۳۷۳، ص  ۱۸۴٫

۱۲۶ – نجمى، محمدصادق، سخنان حسین بن على (علیه السلام)  از مدینه تا کربلا، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ هفتم، ۱۳۶۵٫

۱۲۷ – نورى، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، تهران، المکتبه الاسلامیه و مؤسسه اسماعیلیان، ۱۳۸۳ق.

۱۲۸ – نویمان، فرانتس، آزادى و قدرت و قانون، ترجمه عزت اللّه  فولادوند.

۱۲۹ – نیشابورى، عبدالحسین، اشک حسینى، سرمایه شیعه، قم، انتشارات دلیل ما، چاپ دوم، بهار ۱۳۸۰ ش.

۱۳۰ – واقدى، محمد بن عمر، مغازى، تاریخ جنگ هاى پیامبر صلى الله علیه و آله، ترجمه: محمود مهدوى دامغانى، تهران، مرکز نشر دانشگاهى، ۱۳۶۶٫

۱۳۱ – و تسمیه من قتل مع الحسین علیه السلام من اهله و اولاده و شیعته، نوشته فضیل بن زبیر بن درهم اسدى الرسان الکوفى، تحقیق سیدمحمدرضا حسینى جلالى.

۱۳۲ – ورعى، سید جواد، حکومت دین از دیدگاه امام حسین (علیه السلام) ، مجموعه مقالات همایش امام حسین (علیه السلام) نشر مجمع جهانى اهل بیت (علیهم السلام) .

۱۳۳ – حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، تهران، المکتبه الاسلامیه.

۱۳۴ – هاشم زاده هریسى، هاشم، اصول فرهنگ و تعالیم عاشورا، چکیده مقالات گنگره بین المللى امام خمینى رحمه اللهو فرهنگ عاشورا؛ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى رحمه الله، ۱۳۷۴٫

۱۳۵ – کواکیان، مصطفى، هفت قطره از جارى زلال اندیشه امام خمینى رحمه الله، نشر پازینه، ۱۳۸۱٫

۱۳۶ – همپتن، جین، فلسفه سیاسى، ترجمه خشایار دیهمى.

۱۳۷ – یادداشت هایى در زمینه فرهنگ و تاریخ.

۱۳۸ – یوسفى، شیخ محمد هادى، مقاله «حول السیده شهربانو»، مجله رساله الحسین (علیه السلام) ، سال اوّل، شماره دوّم، ربیع الاول ۱۴۱۲٫

  اى شیفتگان حسین! بکوشید که با معرفت عزادارى کنید و سعى نمایید [شکل و محتواى ]عزادارى خود را در آن جهتى که اسلام و امامان (علیهم السلام) خواسته اند، قرار دهید تا علاوه بر بهره بردارى، هم درون تان متحول گردد و هم بسترى مناسب براى اسلامى شدن جامعه فراهم شود.

  مبلغان و مداحان حسینى! تلاش نمایید که مجالس [شکل و محتواى] عزادارى حسین (علیه السلام) را از بدعت ها و تحریف ها به دور نگه دارید و همت کنید هر چه بیشتر فضایل اخلاقى آن عاشقان راستین را به علاقه مندان و جوانان بیاموزید.

 

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

نویسنده:گروه مؤلفان