در تهران شخصی بود معروف به فسق وفجور؛ یک مرتبه می بینند این شخص از عباد و زهاد شده استعلت آنکه این شخص عاقبت بخیر شد، این بودکه شب عروسی وقتی رفت توی اتاق، دید عروس به طور غیرمعمولی گریه می کند! علت گریه رامی پرسد؛ دختر می گوید: من به پسر عمویم علاقمند بودم؛مرابه او ندادند، الان هم حرفی ندارم با تو زندگی کنم اما تا آخرعمر در ناراحتی خواهم بوداین شخص بلافاصله از اتاق بیرون می رود و عالم محل را با دونفرشاهد می آورد و به عالم وکالت می دهد تادختر را طلاق دهدبعد شرایط ازدواج دختر با پسر عمویش را فراهم کرده و آن دو ازدواج می کنندوقتی که او چنین جوانمردی می کند پسر عموی دختر به او می گوید: خدا عاقبت بخیرت کندگاهی یک نقطه روشن در زندگی از انسان دستگیری می کند و سبب عاقبت بخیری میشود.