اگر نهی از منکر جز با از بین بردن آن ممکن نیست می توانید آن را از بین ببرید.

 

منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف:سید حسن موسوی/پرسش وپاسخ دانشجویی