همه مراجع: پوشیدن طلا مانند آویختن زنجیر طلا به سینه و به دست کردن انگشتر و ساعت مچى طلا براى مرد حرام است.[۱]

 

 

پی نوشت


[۱] – توضیحالمسائل مراجع، م۸۳۲؛ نورى، توضیحالمسائل، م۸۳۳؛ خامنهاى، اجوبهالاستفتائات، س۴۴۴؛ وحید، توضیحالمسائل، م۸۳۸٫