اگر ما به زائر این گونه نگاه کردیم که او مسافر است و به دنبال ابتهاجات مادی است و برای ما درآمد اقتصادی هم دارد، اشتباه کرده ایم! برخی از اِعلامِ آمارها نگران کننده است. گاه می گویند که مثلاً در سال، این تعداد زائر از فلان کشور داشته ایم و هر نفر این مقدار دلار در کشور هزینه کرده اند! این نگاه به زائر، نگاه بدی است. مؤمنین هم باید این را توجه داشته باشند. این زائر، زائر امام رضا(ع) است. وقتی ما به عراق می‌رویم، مهمان امام حسین(ع) و مردم عراق هستیم و انتظار داریم که نه فقط در اربعین، بلکه در همۀ اوقات آنها ما را مهمان امام حسین(ع) بدانند و به ما به عنوان یک سرچشمۀ درآمد اقتصادی نگاه نکنند و از این زاویه، به ما احترام نکنند. این کاری است که باعث احیاء ولایت می شود. همان طوری که ما از آنها این گونه انتظار داریم، خودمان هم باید همین طور باشیم. آنها مهمان امام رضا(ع) هستند. وقتی به شهرهایی مثل قم که حرم اهل بیت(ع) است می‌آیند مهمان اهل بیت(ع) هستند. پس به عنوان مهمان اهل بیت(ع) باید مورد تکریم قرار بگیرند و در نگاه اقتصادی نیایند. البته خدای متعال مسائل مادی آنها را هم به شکل بهتری، جبران خواهد کرد که آن هم ماجرایی داردبنابراین ما نباید بگذاریم زیارت، تبدیل به توریسم شود. برعکس، باید سفرهای توریستی را به سفر الی الله تبدیل کنیم. انگیزه های زیارت را رشد دهیم و به بهانۀ تفریح های سالم و مانند آن، چیز دیگری را جایگزین آن نکنیم.