در عملیّات «بستان»، حاج رضا مسؤول عملیّات در یک محور بود. ما در واحد اطلاعات بودیم و حدود بیست روز پیش از عملیّات، ما را به منطقه بردند. آن‌جا که رفتیم، حاج رضا حضور داشت و چند تن از برادران که نمی‌شناختیم درباره‌ی دور زدن دشمن بحث می‌کردند و جهاد نیز در حال احداث جاده‌ای بود که طرح آن را حاج رضا داده بود.

دشمن هرگز اجرای این طرح را باور نمی‌کرد؛ چون از طرف محور رو به رو و تپه‌های «الله اکبر» سرمایه‌گذاری کرده بودیم و به سمت راست توجهی نداشتیم. حاج رضا از عناصر مهمی بود که خود در گشت‌های شناسایی، تا بیست کیلومتر پشت دشمن می‌رفت و به اتّفاق بچّه‌ها مسائل را بررسی می‌کرد. این طرح که پیاده شد، توپخانه‌ی دشمن نیز در عملیّات، به دست نیروهای ما افتاد. همه‌ی موفّقیّت‌ها، نتیجه‌ی زحمات حاج رضا بود.[۱]

فرماندهی و مدیریّت، شهید رضا حبیب اللهی، ص ۴۱٫


[۱]. عاشق صادق، ص ۱۳۲٫