صهبای خدا به جام خوبیهایی

سرمستی صبح و شام خوبیهایی

بد نیست اگر به خوبیات وصف کنم؟

تو خوبتر از تمام خوبیهایی

 

شاعر: سید محمد رستگار