یک بار که همت و فرماندهان گردان‌ها دور تا دور سفره نشسته بودند، شهید همت بشقابی را برداشت که برای خود غدا بکشد. ناگهان برای لحظه‌ای چشمش به نقطه‌ای خیره شد. رو به بی‌سیم‌چی کرد و گفت:

-‌ برادر! بی‌سیم بزن ببین به بچّه‌ها در خط غذا داده‌اند یا نه؟

او با این سؤال، دیگران را نیز منتظر گذاشت. وقتی جواب مثبت شنید، مشغول خوردن غذا شد.


منبع: کتاب «رسم خوبان ۱۵- رفاقت و مردم‌داری»؛ شهید محمّد ابراهیم همت، ص ۷۸٫ / صنوبرهای سرخ، ص ۸۷٫