در این متن می خوانید:
    1. تبیین موضوع

چرا اولاد امام علی علیه‌ السلام، میراث و آثار وی را تدوین کرده اند؟

 

تبیین موضوع

مسئله مهمی در علم رجال، در دانشگاههای عربستان مطرح شد!

آن مسئله، پرسشی بود که نسبت به من مورد شک وتردید واقع شد.

مسئله این است:

چرا مذهب امام علی علیه‌ السلام را تنها اولاد امام علی علیه‌ السلام نقل کرده است؟

یعنی چرا چیزهایی که از دیگر صحابه نقل شده است، و تعداد آنها کثیر است مسکوت مانده اند، در حالیکه بسیاری از آنچه که از امام علی علیه‌ السلام نقل شده بود، به امام جعفر صادق علیه‌ السلام و امام باقر علیه‌ السلام بر می گردد!؟

یعنی چرا اولاد امام علی علیه‌ السلام، میراث و آثار وی را تدوین کرده اند؟

 

از امام اهل سنت در مصر خوشم آمد، هنگامی که گفت:

این حرفی عجیب است!

هیچکدام از اولاد صحابه نیاز نداشت که تفکر و اندیشه پدرانشان را تدوین کنند!

چرا؟؟

چون حکومت اموی دستور می داد که نسل آن زمان، به دور علما و شخصیت های بزرگ جامعه جمع شوند.

به عنوان مثال اگر امام بخاری وارد بغداد می شد، حکومت عباسی دستور می داد که نسل آن زمان دور وی جمع شوند!

اگر امام مالک وارد مدینه می شد، سلطان عباسی دستور می داد تا زمانی که مالک در مدینه است، هیچ فتوایی داده نشود!

و این درحالی است که در حکومت اموی بر امام علی علیه‌ السلام لعنت می فرستادند!

و سلاطین عباسی اولاد امام علی علیه‌ السلام را به قتل می رساندند!

 

پس این از طبیعت و خوی انسان است، امام علی علیه‌ السلام وقتی دید که بصورت عجیبی کشته می شود و غریب است؛ و دید که امام حسین علیه‌ السلام همراه اولاد خود به قتل می رسد؛ و دید که امام باقر علیه‌ السلام مورد تعقیب قرار می گیرد و در دست وی چوبی است که با آن به دار آویخته می شود؛ در نتیجه انسان غریب ناچار می شود که با اولاد خویش صحبت و سخن بگوید!

 آیا وقتی که امام علی علیه‌ السلام اولادی مانند امام حسن علیه‌ السلام و حسین علیه‌ السلام و باقر علیه‌ السلام داشته باشد؛ و دیگران از وی دوری کنند، چنین اولادی از او دست بر می دارند!؟

چون در واقع انسان همیشه وقتی وارد زندان می شود، کسی جز اولادش برای وی باقی نمی ماند؛ بنابراین با اولاد خود صحبت می کند و به آنان خبر می دهد!

پس چطور اگر اولاد خود مانند امام باقر علیه‌ السلام یا مانند نه امام دیگر از اولاد حسین علیه‌ السلام باشند.