همه مراجع: اگر چه اقامه مراسم و شعائر دینى در زمان هاى مناسب، از بهترین کارها و جزو مستحبات مذکور است؛ ولى واجب است برگزار کنندگان مراسم و عزاداران تا حد امکان از اذیت و ایجاد مزاحمت براى همسایگان بپرهیزند (هر چند با کم کردن صداى بلندگو باشد).[۱]

 

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

نویسنده:گروه مؤلفان


[۱] – خامنه‌اى، اجوبه‌الاستفتاءات، س ۱۴۴۷؛ دفتر: همه مراجع.