یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام با زندیقی بحث کرد و او را مغلوب ساخت؛ پس از اتمام مناظره از حضرت پرسید که چطور با او بحث کردم؟ حضرت فرمودند:” خوب بحث کردی اما گاهی حق هایی را از او ضایع کردی“؛ باید دقت کنیم که حتی زندیق هم ممکن است حق هایی داشته باشد که باید رعایت شود؛ ولی متاسفانه ما این مسایل مهم را درجامعه و خانواده رعایت نمی کنیمحتی با همسرمان هم بلد نیستیم چطور رفتار کنیم! اگر دیدیم جایی حق با اوست، به جای لجاجت، قبول کنیمباید از مکتب امام صادق علیه السلام یاد بگیریم و عمل کنیم!