هرگاه در طول تاریخ حکومت در دست امامان معصوم (ع) قرار گرفت، با عدالت کامل حکومت کردند. این مطلب ریشه در عقاید شیعه دارد، زیرا؛ اهل بیت و امامان را معصوم از هر گونه خطا وظلم می داند. پس حکومت ایشا ن ، قبل یا بعد از ظهور حضرت حجت (عج)، از این جهت فرقی ندارد. در روایات مربوط به رجعت داریم که ائمه (ع) بعداز حضرت حجت (عج)، به حکومت می رسند [۱] . این مطلب و مطالب مربوط به رجعت را می توانید در سؤال ۲۴۷ (سایت: ۱۱۱۲بیابید.

 

 

منبع:اسلام کوئست


[۱] مجلسی، بحارالانوار، ج ۵۳، ص ۱۱۵.