شیوه‌های اقناع مخاطب در جهاد تبیین

جهاد تبیین یک جهاد اقناعی است. هدف از آن هم باید گفتمان آفرینی باشد. برای آفرینش یک گفتمان جهادی اقناع کننده، به نظامی از مفاهیم نیاز داریم که همه انسان ها آن را در هر جامعه ای به خوبی بفهمند. در نتیجه تکیه بر مفاهیم جهانی و مشترک باید هدف عملکرد گفتمان آفرینانه باشد. مفاهیمی که به فرهنگ های محلی تعلق دارند به سختی می توانند با اعضای فرهنگ های متفاوت ارتباط برقرار کنند.

 

جهاد تبیین و فرهنگ های بسته

جهاد تبیین باید مانند یک فرهنگ باز عمل کند. فرهنگ های بسته مفاهیمی محدود می آفرینند. مفاهیم آنها قدرت تاثیر محلی دارند. چرا که این مفاهیم به فرهنگ های بسته ای تعلق دارند که اعضای آن به خاطر یک دوره همزیستی طولانی دارای یک حافظه مشترک فرهنگی شده اند. در نتیجه هر تلمیحی درون این فرهنگ بسته به سادگی و بدون کوشش توسط همه اعضای آن فرهنگ فهمیده و رمز گشایی می شود. اما برای فرهنگ های بزرگ تر و بازتر و متفاوت تر به یک پیام معماگونه تبدیل می شود. این گونه مفاهیم بسته نمی توانند در جهاد تبیین کارگشا باشند. برای اینکه شیوه های اقناعی کارساز باشند باید از مفاهیمی که باز و جهانی باشند استفاده کرد.

 

تبلیغات مدرن و قدرت تصویر

برای جهانی سازی مفاهیم جهاد تبیین یا ارزش های اسلامی و انقلابی باید از روش های موفق تبلیغات مدرن استفاده نمود. یعنی از ارزش اقناعی تصویر استفاده زیادی کرد. تصویر به خودی خود توانایی تاثیر گذاری قانع کننده ای می گذارد. به این ترتیب باید از مفاهیم جهانی شده با کمک تصویر در گسترش دامنه تاثیر مفاهیم جهاد تبیین بهره برد. مفاهیم جهانی در اثر تکرار زیاد، از هر مرز فرهنگی می گذرند. می توان از آنها به عنوان کپسول های پرتاب استفاده نمود. به این معنا که پیام خود را به شکلی در درون این کپسول ها جای گذاری کرد که در هنگام ارسال مقاومتی پدید نیاورند. تصاویر بهترین کپسول های فرهنگی اند. قدرت اقناعی تصویر خارق العاده است.