همه مراجع: خیر این کار حکم قمار دارد و حرام است.[۱]

 

منبع: پرسشها و پاسخهای دانشجویی احکام موسیقی؛ دفتر نشر معارف – تدوین و تألیف: سید مجتبی حسینی (مطابق با نظر ده تن از مراجع عظام)


[۱]ـ دفتر: همه مراجع.