پاسخ از حضرت آیت اللّه العظمی ناصر مکارم شیرازی (دامت برکاته):
این تعبیر در برخی از روایات آمده است و سوره هل أتی و کوثر در واقع در شأن آن بزرگوار است و همچنین آیه تطهیر و مباهله.

 

 

منبع:پرسمان