علی بن یونس عاملی گفته است:

حمیری در سوگ فاطمه (ع)، چنین سرود:

او را کتک زدند و حقش را خوردند و بعد از آن، طعم سلع را به وی چشاندند.

خدای متعال، دست زننده‌اش و دست هر کسی که از زدنش راضی و خشنود بود را، قطع نماید.

خدا آن‌ها را نبخشاید و ترس و هول روز رستاخیز را از دلشان، نزداید.

قال علیّ بن یونس العاملیّ: قال الحمیریّ:

ضربت و اهتضمت من حقّها                  و أذیقت بعده طعم السلع‏

قطع الله یدی ضاربها                          و ید الرّاضی بذاک المتّبع‏

لا عفا الله له عنه و لا                         کفّ عنه هول یوم المطّلع