همه مراجع: خیر، سوزاندن ورقهاى قرآن جایز نیست.[۱]

 

 

پی نوشت


[۱] – تبریزى، استفتائات، س ۱۹۵۳ ؛ خامنهاى، اجوبه، س ۱۶۵ ؛ مکارم، استفتائات، ج ۱، س ۸۱ ؛ صافى، جامع الاحکام، ج ۱، س ۵۷ و دفتر: همه مراجع.