در بین انواع وساوس ، سوء ظن به نحوی است که اگر به آن ترتیب اثر داده شود و توجه کنیم، مثل سنگ محکم می شوداز همان اول نباید به سوء ظن ترتیب اثر داده شود.