یکی ازمعانی پرهیز ازسوءظن که بزرگان فرموده اند این است که گاهی اوقات یک گمان بد در مورد کسی، بی اختیار وارد ذهن انسان میشود، دراین موارد فرموده اند: ترتیب اثرندهیداگر به هردلیلی نسبت به شخصی سوءظن پیدا کردیم، نباید به آن ترتیب اثر دهیم ودرعمل خارجی اظهار کنیماگرانسان جلوی بدگمانی را نگیرد وبه آن ترتیب اثردهد، کم کم تقویت شده وشدت پیدا میکندامراض روحی اگر علاج نشود، روزبه روز تشدید وخطرناک میشود.