سه چیز بسیار فساد آور استجوانی، بیکاری وفراغت، پول زیاد؛ می گوید: «إنَّ الشَّبَابَ وَ الفِراغَ وَ الجِدَه مَفسَدهٌ لِلمَرءِ أیُّ مفسده»؛ جوانی خوب است، امّا باید کنترل بشود، جوان هر کاری را که نمی‌کندمورد دیگرکه فسادآور است، بیکاری وفراغت است. کسی که بیکار باشد، همه کار از او سر می‌زند. جوانی که کار داشته باشد یا مشغول درس خواندن باشد، فراغت برای هرکاری نداردامّا وقتی بیکار  باشد، برای مثال ساعت ۱۲ شب می‌گوید: برویم یک دوری بزنیم! چه دوری ساعت ۱۲شب!؟ پرنده‌ها خوابیدند، انسان‌های عاقل خوابیدند، تو کجا می‌روی؟مورد آخر هم جده است، به معنای پول زیاد؛ جوان هستم، بیکار هم هستم، پول هم ماشاءالله هر چه بخواهم به غیر حساب داده می‌شوداین هم موجب فساد است!