درباره سن حضرت خدیجه در هنگام ازدواج با پیامبر اکرم نظرات مختلفی وجود دارد برخی مانند بیهقی (از علمای بزرگ اهل سنت) ایشان را ۲۵ ساله می دانند.

بیهقی می گوید: «… بلغت خدیجه خمسا وستین سنه، ویقال: خمسین سنه، وهو أصح» …بعضی می گویند: سن حضرت خدیجه (در هنگام وفات) ۶۵ ساله بود و برخی دیگر گفته اند در آن وقت ایشان ۵۰ ساله بوده است که قول صحیح هم همین است.( احمد بن الحسین بن علی بن موسی، البیهقی، دلائل النبوه، ج۲، ص ۷۱٫)

وی سپس در جای دیگر می نویسد:«أن النبی تزوج بها وهو ابن خمس وعشرین سنه قبل أن یبعثه الله نبیا بخمس عشره سنه».ازدواج رسول خدا با حضرت خدیجه ۱۵ سال قبل از بعثت بوده است.( همان، ص ۷۲٫)

بنابراین طبق قول بیهقی وقتی ایشان در زمان وفات یعنی سال دهم بعثت،۵۰ ساله باشند و ۱۵ سال قبل از بعثت هم ازدواج نموده باشند با این حساب سن حضرت خدیجه در زمان ازدواج با پیامبر اکرم ۲۵ سال بوده است.

 

اما اکثر محققین و مورخین سن ایشان را در زمان ازدواج ۲۸سال می دانند.

العکبری از بزرگان اهل سنت و نویسنده شذرات الذهب می گوید:

«و رجح کثیرون أنها ابنه ثمان وعشرین». بسیاری از مورخین قول ۲۸ سال را برای حضرت خدیجه در زمان ازدواج با پیامبر اکرم – ترجیح داده اند.( عبد الحی بن أحمد بن محمد العکری الحنبلی، شذرات الذهب فی أخبار من ذهب، ج۱، ص۱۴، حوادث سال۱۱٫)

 

 

حاکم نیشابوری نیز فقط همین قول را برای ابن اسحاق (سیره نویس مشهور) نقل می کند.( محمد بن عبدالله الحاکم، النیسابوری، المستدرک على الصحیحین ،ج ۳، ص۲۰۰، ح۴۸۳۷٫)

ابن عساکر و ذهبی و مرحوم إربلی به نقل از ابن عباس می گویند: خدیجه در زمان ازدواج با آن حضرت ۲۸ ساله بود.( علی بن الحسن إبن هبه الله بن عبد الله الشافعی، ابن عساکر، تاریخ مدینه دمشق، ج۳، ص ۱۹۳؛ شمس الدین، ذهبی، سیرأعلام النبلاء، ج۲، ص ۱۱۱، ذیل ترجمه خدیجه ام المؤمنین، رقم ۱۶؛ علی بن عیسى بن أبی الفتح، الأربلی، کشف الغمه، ج۲، ص۱۳۵، باب: فصل فی مناقب خدیجه)

مرحوم إربلی در جای دیگر به نقل از ابن حماد می فرماید: حضرت خدیجه در زمان ازدواج با آن حضرت ۲۸ ساله بود.( علی بن عیسى بن أبی الفتح، الأربلی، کشف الغمه، ج۲، ص۱۳۳، باب: فصل فی مناقب خدیجه)

با این حساب روشن شد که بسیاری از مورخین و محدثین سن آن بزرگوار را حدود ۲۵ تا ۲۸ سال دانسته اند.و نیز روشن شد که تفاوت سنی بین پیامبر اکرم و حضرت خدیجه نبوده وهر دو حدود ۲۵ سال داشته اند.

 

 

منبع:پرسمان