اعمال و عبادات اولیاء خدا که به آن مقامات عالیه رسیدند، با اعمال وعباداتی که ما باید انجام بدهیم فرقی نداشته است! آنها هم در همین دنیا و با همین مشکلات و تحت همین شریعت زندگی میکردند! سنت های الهی عوض نشده است! نماز شب خواندن صدسال پیش نور داشته است، الان هم دارد! آبروی مومن را بردن، صدسال پیش موجب ازبین رفتن انوار می شده است  الان هم میشود! سنت های خدا ثابت است و تغییر نمی کند. راه کمال و رسیدن به مقامات عالیه برای ما هم باز است و الطاف وفیوضات خداوند همیشه در حال ریزش است؛ اما کسی باید باشد تا قابلیت دریافت آنها را داشته باشد. و عمده مساله برای حصول قابلیت، عمل به وظیفه است!