در این متن می خوانید:
      1. سال ۱۳۹۵
      2. سال ۱۳۹۴

سال ۱۳۹۵

 TasvirShakhes-Kashani-13950330-HokoumateHazrateAmir(AS)-ThaqalainSite جلسه بیست و چهارم جستارهایی در حکومت امیرالمومنین علیه السلام

 TasvirShakhes-Kashani-13950329-HokoumateHazrateAmir(AS)-ThaqalainSite جلسه بیست و سوم جستارهایی در حکومت امیرالمومنین علیه السلام

 TasvirShakhes-Kashani-13950328-HokoumateHazrateAmir(AS)-ThaqalainSite جلسه بیست و دوم جستارهایی در حکومت امیرالمومنین علیه السلام

 TasvirShakhes-Kashani-13950327-HokoumateHazrateAmir(AS)-ThaqalainSite جلسه بیست و یکم جستارهایی در حکومت امیرالمومنین علیه السلام

 Kashani-13950319-HokoumateHazrateAmir(AS)-ThaqalainSite جلسه بیستم جستارهایی در حکومت امیرالمومنین علیه السلام

 Kashani-13950318-HokoumateHazrateAmir(AS)-ThaqalainSite جلسه نوزدهم جستارهایی در حکومت امیرالمومنین علیه السلام

 Kashani-13950317-HokoumateHazrateAmir(AS)-ThaqalainSite جلسه هجدهم جستارهایی در حکومت امیرالمومنین علیه السلام

 TasvirShakhes-Kashani-13950322-HokoumateHazrateAmir(AS)-ThaqalainSite جلسه هفدهم جستارهایی در حکومت امیرالمومنین علیه السلام

TasvirShakhes-Kashani-13950323-HokoumateHazrateAmir(AS)-ThaqalainSite  جلسه شانزدهم جستارهایی در حکومت امیرالمومنین علیه السلام

TasvirShakhes-Kashani-13950321-HokoumateHazrateAmir(AS)-ThaqalainSite  جلسه پانزدهم جستارهایی در حکومت امیرالمومنین علیه السلام

Kashani-13950320-HokoumateHazrateAmir(AS)-ThaqalainSite  جلسه چهاردهم جستارهایی در حکومت امیرالمومنین علیه السلام

Kashani-13950319-HokoumateHazrateAmir(AS)-ThaqalainSite  جلسه سیزدهم جستارهایی در حکومت امیرالمومنین علیه السلام

Kashani-13950318-HokoumateHazrateAmir(AS)-ThaqalainSite   جلسه دوازدهم جستارهایی در حکومت امیرالمومنین علیه السلام

Kashani-13950317-HokoumateHazrateAmir(AS)-ThaqalainSite   جلسه یازدهم جستارهایی در حکومت امیرالمومنین علیه السلام

 

 

سال ۱۳۹۴

TasvirShakhes-Kashani-HokoumateEmamAli-940405   جلسه دهم جستارهایی در حکومت امیرالمومنین علیه السلام

TasvirShakhes-Kashani-HokoumateEmamAli-940404   جلسه نهم جستارهایی در حکومت امیرالمومنین علیه السلام

TasvirShakhes-Kashani-HokoumateEmamAli-940403   جلسه هشتم جستارهایی در حکومت امیرالمومنین علیه السلام

TasvirShakhes-Kashani-HokoumateEmamAli-940402   جلسه هفتم جستارهایی در حکومت امیرالمومنین علیه السلام

TasvirShakhes-Kashani-HokoumateEmamAli-940401   جلسه ششم جستارهایی در حکومت امیرالمومنین علیه السلام

TasvirShakhes-Kashani-HokoumateEmamAli-940331   جلسه پنجم جستارهایی در حکومت امیرالمومنین علیه السلام

TasvirShakhes-Kashani-HokoumateEmamAli-940330   جلسه چهارم جستارهایی در حکومت امیرالمومنین علیه السلام

TasvirShakhes-Kashani-HokoumateEmamAli-940329   جلسه سوم جستارهایی در حکومت امیرالمومنین علیه السلام

TasvirShakhes-Kashani-HokoumateEmamAli-940328   جلسه دوم جستارهایی در حکومت امیرالمومنین علیه السلام

TasvirShakhes-Kashani-HokoumateEmamAli-940327   جلسه اول جستارهایی در حکومت امیرالمومنین علیه السلام