ما هرگز نمی‌گوییم که انسان باید میل جنسی خود را سرکوب کند بلکه باید آن را در راه درست قرار دهد؛ یکی از این راه‌ها ازدواج است.

یکی دیگر از راه‌ها این است که خداوند شیر اطمینانی را در بدن انسان قرار داده است تا در زمانی که میل و شهوت انسان به اوج می رسد، در حالت خواب سر ریز شود و این حسّ او تخلیه گردد. به وسیله این رویداد که در فقه به احتلام معروف است، میل جنسی فرد ناخودآگاه فروکش می کند و تقلیل می یابد.