چه اتفاقی برای دیگر حکومت های اسلامی همانند ایران خواهد افتاد وقتی که امام مهدی (عج) حکومت خود را بنا کند؟ در آن زمان آیا آنها گرداگرد حکومت وی خواهند بود؟ یا آنکه سرنوشتی چون فرو پاشیدن حکومتشان در آینده برایشان مقدر شده است؟ در آن صورت چگونه در حکومت امام مهدی (عج) متحد و یکی خواهند شد؟

پاسخ اجمالی

پس از ظهور امام زمان (عج) و برقراری حکومت واحد جهانی به وسیله آن حضرت، بر فرض اگر حکومت هایی وجود داشته باشند که تا حدودی در راستای اهداف امام زمان -که همان دادگستری و برقراری عدالت باشد- حرکت کنند، بعید نیست که از طرف حضرتش بر حکومت خویش ابقا شده و با رعایت مقررات و قوانین کلی در سرزمین خود تحت نظر آن حضرت به حکومت ادامه دهند. البته گفتنی است که چگونگی و جزئیات دقیق شیوه حکومتی آن حضرت چندان مشخص نیست که آیا مانند صدر اسلام برای هر سرزمین، استانداری توسط ایشان منصوب می شود، و یا آن که به سبک رایج امروزی، نظریات و آرای مردم هر سرزمین نیز در تعیین حکومت های منطقه ای نقش خواهد داشت.

 

 

منبع:اسلام کوئست