سردار وجود بر تو همسر گوید

داماد تو را شهید پرور گوید

ای مادر عباس به وصف تو بس است

این نکته که زینب به تو مادر گوید

شاعر: غلامرضا سازگار(میثم)