سحرها را از دست ندهید؛ ولو دو رکعت هم اگر می توانید نماز (نافله شب) بخوانیددر این زمانه هم که به برکت موبایل و تلویزیون و… اکثر مردم تا نیمه شب مشغول و سرگرم هستندسحرها را ضایع نکنیم، اگر نماز مستحبی هم نخواندیم، حداقل ده مرتبه ” یا ارحم الرّاحمین” بگوییماگر آن را هم انجام ندادی اقلاً رو به قبله بنشین و بگوسبحان الله والحمدلله و لا اله الّا الله و الله اکبر“؛ اگر در چند سحر با جانت این جمله را بگویی، عالمت عوض می شود.