زیارت سفری نیست که با دیدگاه اقتصادی و با انگیزه ابتهاجات و کامجویی های مادی اتفاق بیفتد. زیارت یک سفر الی الله است. اصولاً همۀ سفرها باید این گونه باشد. یعنی حتی سفرهای تفریحی ما هم باید سیر الی الله باشد و در آنها سیر معنوی اتفاق بیفتد. آنچه در توریسم اتفاق می‌افتد، برعکس است. گاهی سفرهای معنوی به گردشگری مادی تبدیل می‌شود و نسبت به آن محاسبات اقتصادی می‌شود. ما نباید به زائر و زیارت این گونه نگاه کنیم. زائری که بر اساس روایات، وقتی به زیارت امام حسین (ع) می‌رود، ملائکه به استقبالش می‌آیند و به هنگام بازگشت، او را بدرقه‌اش می‌کنند و برایش استغفار می‌کنند و از عالم بالا امام (ع) به او نظر می کند و زیارتی که ثواب هفتاد هزار حج دارد، نباید در قالب محاسبه های اقتصادی و ریالی بیاید.