زیارت، موجب احیاء پیمان ها و تجدید عهدهاست. امام رضا (ع) فرمودند: «هر امامی، عهدی به عهدۀ شیعیانش دارد. از جمله اموری که باعث تکمیل وفای به این عهد می شود این است که آنها به زیارت قبور امامشان بروند