این طور نیست که فقط یک زن معصومه داشته باشیم، و آن هم وجود زهراى مرضیه (علیهاالسلام) باشد. ما دلیلى بر عدم عصمت بعضى از زنهاى دیگر نظیر زینب کبرى و حضرت فاطمه معصومه (علیهاالسلام) نداریم.

اینکه ۱۲۴ هزار پیامبر همه مرد هستند براى این است که نبوّت و رسالت، کارهاى اجرایى دارد و خصوصیات بدنى و جسمى مردها به گونهاى است که کارهاى اجرایى وظیفه مردها است. از طرف دیگر پشتوانه نبوت و رسالت، مقام ولایت است. کمال انسان در آن است که بشود ولى الله و این مقام اختصاصى به مرد یا زن ندارد.

زنان بزرگى نظیر آسیه، مریم، حضرت زهرا، زینب کبرى و حضرت معصومه در عالم بودهاند و اینها هر کدام با حفظ مرتبه و درجه خاص خود مىتوانند به ولایت رسیده باشند.

نبوت و رسالت امر اجرایى است، اینکه زنى پیامبر نشده است براى این است که زن باید با همه افراد جامعه تماس بگیرد، در جنگ و صلح فرماندهى جنگ را به عهده بگیرد. این کار اجرایى براى زنان دشوار است. چنین نیست که اگر پیامبران همه از جنس مرد بودند معنایش این باشد که کمال معنوى مخصوص مرد است، بلکه کمال معنوى مربوط به ولایت است و در ولایت الهى بین زن و مرد تفاوتى نیست، زن و مرد هر دو مىتوانند ولى الله شوند.

 

منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف:آیت اللّه عبداللّه جواد آملی/پرسش وپاسخ دانشجویی