همه مراجع: اگر براى غسل وقت دارد، باید غسل کند و اگر وقت تنگ است، باید تیمّم کند و روزهاش صحیح است. اگر از روى عمد، غسل یا تیمم نکند، روزهاش باطل است و باید کفّاره بدهد.[۱]

 

منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف: سید مجنبی حسینی/پرسش وپاسخ دانشجویی


[۱] – توضیحالمسائل مراجع، م ۱۶۳۷ ؛ وحید، توضیحالمسائل، م ۱۶۴۵ ؛ العروه الوثقى، ج ۲، المفطرات ۵۵، الفصلالسادس.