آیه اللّه  خامنه اى: اگر به نحو متعارف و به گونه اى باشد که از نظر عرفى از مظاهر حزن و اندوه در عزادارى محسوب شود، اشکال ندارد.[۱]

 

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

نویسنده:گروه مؤلفان


[۱] – خامنه‌اى، اجوبه الاستفتاءات، س ۱۴۶۳٫