برای تبیین پاسخ، این مسئله را از تفاسیری که پیرامون بعثت و معراج سخن گفتند بررسی می کنیم.

۱ – در مورد تاریخ بعثت میان عالمان مسلمان دو دیدگاه وجود دارد، یک دیدگاه مربوط به شیعه است که روز بیست هفتم رجب را روز بعثت پیامبر اسلام (ص) می دانند، اما دیدگاه دیگر نظر اهل سنت است که به اعتقاد آنان ماه رمضان زمان مبعث آن حضرت است.[۱]

۲ – در مورد معراج پیامبر (ص) نه تنها بین شیعه و سنی، بلکه میان خود اهل سنت نیز در تعداد و زمان وقوع آن اختلاف وجود دارد.[۲]

با در نظر گرفتن این نکات و با توجه به این که برخی شب بیست و هفتم ماه رجب سال دهم بعثت را نیز زمان معراج آن حضرت (ص) گفته اند؛[۳] از این رو هیچ تعارض و تهافتی بین این دو وجود ندارد؛ زیرا وقوع این دو -بنابر این فرض- گرچه در یک روز است، امّا به اتفاق همه صاحب نظران سال اوّل مبعث سال معراج نیست، بلکه سال های دیگری غیر از آن برای آن ذکر کردند.[۴]

 

منبع: اسلام کوئست


[۱]طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، موسوی همدانی، محمد باقر، ج ‏۲، ص ۲۵، دفتر انتشارات اسلامی، قم، در مورد روز آن اختلاف وجود دارد.

[۲]طیب، سید عبد الحسین، أطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج ‏۸، ص ۲۱۸، انتشارات اسلام‏، چاپ دوم، تهران‏، ۱۳۷۸ ش‏؛ المیزان فی تفسیر القرآن، ج ‏۱۳، ص ۳۸، به نقل از: روح المعانى، ج ۱۵، ص ۶ و مناقب، ج ۱، ص ۱۷۷.

[۳]. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج ‏۱۲، ص ۱۴، دار الکتب الإسلامیه، چاپ اول، تهران‏، ۱۳۷۴ ش‏.

[۴]أطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج ‏۸، ص ۲۱۸؛ المیزان فی تفسیر القرآن، ج ‏۱۳، ص ۳۸.