یک حکومت واحد در جهان خواهد بود که در هرم قدرت آن، امام معصوم قرار دارد. البته از برخی روایات استفاده می‌شود که افرادی از طرف حضرت، حاکمان مناطق مختلف می‌باشند و تحت حکومت مرکزی و قانون جامع اسلام به اداره امور می‌پردازند و چون رهبر و زمامدار امام معصوم است، نصب او نیز الهی می‌باشد.

 

 

منبع:پرسمان