ریشه استهزاء و مسخره نمودن مردم، جهالت ونادانی استموارداستهزاءمتفاوت است. گاهی خلقت و قیافه شخصی مورد تمسخر قرار می گیرد؛ این درحقیقت اشکال گرفتن بر خداستمصلحت اشخاص دردست خداونداست؛ مصلحت شخصی را در زیبایی و دیگری را در زشتی قرارمی دهدآن شخص زشت هم نزد خداوند اجری دارد؛ و چه بسا از مقربان و اولیاء خدا باشداین مسخره نمودن در درگاه الهی بسیار بی ادبی است.