ریشه‌ی عرفان، عمل به شریعت استبدون عمل به شریعت اصلاً عرفان معنا نداردطریقت و شریعت مثل سرکه و عسل در سکنجبین، به یکدیگر ممزوج و جدا نشدنی هستنداگر گمان کنیم که این‌ها از هم جدا می‌شوند اشتباه کرده‌ایم؛ این‌ها در دل و بطن یکدیگر می باشند.