همه مراجع (به جز بهجت و صافى): تراشیدن ریش خواه با تیغ باشد یا ماشین بنابر احتیاط واجب حرام است.[۱]

آیات عظام بهجت و صافى: تراشیدن ریش حرام است.[۲]

 

 

پی نوشت ها


[۱] – امام، استفتائات، ج ۲، مکاسب محرمه، س ۷۹؛ نورى، استفتائات، ج ۱، س ۴۹۲ و ۴۹۳؛ مکارم، استفتائات، ج ۲، س ۷۵۰ و ۷۵۳؛ تبریزى، استفتائات، س ۱۰۸۹ و ۱۰۹۶؛ فاضل، جامعالمسائل، ج ۱، س ۹۵۷ و ۹۵۵؛ سیستانى،  Sistani.orgریش تراشى، س ۱ و ۳؛ خامنهاى، اجوبه الاستفتائات، س ۱۴۲۱ و ۱۴۱۶؛ دفتر: وحید.

[۲] – صافى، جامع الاحکام، ج ۲، س ۱۷۴۰ و ۱۷۴۲؛ بهجت، توضیحالمسائل، متفرقه، م ۴٫