روی تو چراغ خانهی خورشید است

روشنگر آشیانهی خورشید است

از نور رخ تو روشنایی دارد

پیش رخت این نشانهی خورشید است

 

شاعر: سید محمد رستگار