روی تو ز شرح و الضّحی آیت بود

موی تو زلیل اذا سجی آیت بود

دشنام شنیدی و کرم فرمودی

خوی تو ز خُلق مصطفی  آیت بود

 

شاعر: سید محمد رستگار