روی تو حسن ماه شب تار علی است

لبخند تو چون فاطمه غمخوار علی است

مردم همه با رطب نمایند افطار

بوسیدن لبهای تو افطار علی است

 

شاعر: سید محمد رستگار