در عملیات بدر مجروح شد. حالش خیلی وخیم بود. موقعی که او را به کرمان آوردند، ماه رمضان بود. از او پرسیدم: «روزه را چه می‌کنی؛ می‌خوری؟»

گفت: «نه، من باید یک ماه را روزه بگیرم.»

با همان حال وخیم، یک ماه تمام را روزه گرفت. با همان حال هم می‌رفت مسجد جامع تا نمازش را به جماعت بخواند.


رسم خوبان ۲۱- عبادت و پرستش، ص ۱۰۳٫ / نماز، ولایت، والدین، ص ۵۸٫