روح پدرم شاد که می گفت به من

خوش باد دمی که دیده آید به سخن

عمری به زبان بی زبانی چون اشک

یک چشم حسین گفت،یک چشم حسن

 

شاعر: سعید حدادیان