Ostad Sadighi-Gozide Bayanat-28-Thaqalain_IR

 

رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند! ما کجا ماندیم، چطور دور خود می‌چرخیم، چطور اسیر هوا و هوس هستیم و چگونه در زندان نفس و طبیعت مغلول هستیم و گروهی چطور خود را یافتند و به جانان رسیدند.  کسی اراده‌ی خود را تقویت کند، این عزم از مهم‌ترین منازل سالکین است. اگر انسان صاحب عزم شود می‌تواند با اراده‌ی خود تصرّف در تکوین بکند.