والدین باید در حضور فرزندان ابراز عاطفه داشته باشند؛ چراکه این کار باعث می شود، پدر و مادر برای فرزندان خود یک الگو باشند. خانواده هایی که رفتار عاطفی ندارند، فرزندانشان در آینده دچار مشکل می شوند.

حال این ابراز عواطف باید چگونه باشد؟ به عنوان مثال وقتی پدر و مادر در کنار هم تلویزیون تماشا می کنند، دست هم دیگر را بگیرند یا هنگام ورود پدربه خانه مادر با او دیده بوسی کند. البته این ابراز عواطف نباید منجر به معاشقه شود؛ بلکه باید رفتار عاطفی به گونه ای باشد که بچّه ها متوجّه شوند والدین نسبت به یک دیگر علاقه دارند؛ این کار باعث می شود که بچّه ها در خانه آرامش داشته باشند.