بسیاری از کارشناسان تربیتی، معتقدند تنها چیزی که از طریق وراثت انتقال پیدا می کند، فقط صفات و ویژگی های غیر اکتسابی، مانند نوع صورت و اندام بدن است؛ لذا بیشتر عوامل و ویژگی های خُلقی انسان، از محیط تاثیر می گیرند.

بچّه ها الگوهای تربیتی متفاوتی دارند، اگر ویژگی فرزندی به پدربزرگش رفته باشد، شاید به این دلیل است که او یک ویژگی خاص را در پدربزرگ دیده و برایش جذّاب بوده است؛ لذا این رفتار را از او الگو گیری کرده و آن را در خود جا داده است.