با بداخلاقی، تنگ نظری، بخل و خسیسی، حسادت و امثال این رذایل، راهی به سوی کمال ومقامات عالیه نیست. با این صفات نمیتوان خدمت امام زمان تشرف پیدا نمود یا رضایت حضرت را بدست آورد! اگرصفات عالیه نداری، برو کسب کن! اگر بخل داری برو انفاق کن! اگر بداخلاقی خودت را وادار به خوشرویی کن! کم کم  در تو ایجاد میشود؛ مدتی که خودت را وادار کنی این صفات عالیه درتو پیدا میشود.