خواهران و برادران، بسیاری از شما دارای وسواس هستید؛ تنها راه علاج وسواس عدم اعتناء وعدم تمرکز روی مساله ای است که درگیر آن شده اید. این افکار که به ذهنتان می آید، روی آنها توقف نکنید، متمرکز نشوید، ذهنتان را به موضوع دیگری مشغول کنید. در وسواس، شیطان سر نخ را به انسان می دهد، اگر سرنخ را گرفتید و کشیدید، تا قیامت باید این قرقره ی نخ را بکشید که موجب مختل شدن زندگی خودتان و بقیه می شودمتاسفانه بعضی برای درمان این وسواس به دعانویس ها و مدعیان دروغی مراجعه می کنند و آنها هم با دریافت مبالغ زیاد، دستور العمل می دهندبدانید تمام اینها دروغ گو و دکان دار هستندعلاج وسواس در عدم اعتناء است.